College of Humanities and Social Sciences

Faculty

The College of Humanities and Social Sciences consists of the following three departments: Department of Foreign Languages & Literature, Department of Social Work and Department of Early Childhood Education , with a total of 34 full-time and 26 part-time faculty. Of the full-time faculty, we have 33 Ph.Ds (97%), including 8 full professors, 8 associate professors, 17 assistant professors, and 1 lecturer. Of the part-timer faculty, 10 holds Ph.D degrees (38%)

Department of Foreign Languages and Literature

Full-time

teachers

Professor

Cheng-Chen Chen(簡政珍)(Chair Professor) Ying-Huei Chen(陳英輝)(Dean ) Wen-Chi Wu(吳文琪)Earl Jackson,Jr(賈元鵬)(Chair Professor)Kun-Liang Chuang(莊坤良)

Associate Professor

Chi-Ling Ku(古綺玲)Shu-Ping Lee(李舒萍)Shu-Chuan Chen(陳淑娟)Hsiu-Ying Liu(劉秀瑩)

Assistant Professor

Joel McCay(麥喬伊) Chih-Hui Fang(房智慧) Yuan-Zhen Mao(毛元臻)Jun Chen Hsieh(陳謝鈞)

Lecturer

Li-Jiuan Wang(王莉娟)

Part-time

      teachers

Assistant Professor

Chun-San Wang(王俊三)

Lecturer

Yu-Jun Lai(賴郁君)

Department of Social Work

Full-time

teachers

Professor

Song-Lin Huang(黃松林)Mei-Lin Lee(李美玲)

Associate Professor

Shu-Chuan Liao(廖淑娟Mei-Chi Chen(陳美智)Che-Ying Lin(林哲瑩)

Assistant Professor

Chien-Hui Hung(洪千惠) Ju-Ning Tzeng(曾竹寧)Yu-Fen Nan(南玉芬) Yu-Ling Hsieh(謝玉玲Chih-Bang Msiao(蕭至邦Yi-Chao Chen(陳貽照)Hsiu-Ching Chen(陳秀靜)

Part-time

teachers

Professor

Xiao-Ping Chen(陳孝平)Wen-Yuan Lin(林文元)Ji-He Lin(林吉鶴)Gary David Rawnsley

Associate Professor

Yu-Chiung Lou(羅幼瓊)Shih-Ping Liu(劉詩平)

Assistant Professor

Wan-yi Lin(林萬壹)Xin-Yi Zhao(趙欣怡)Hsiu-Lan Wang(王綉蘭)Chien-Fang Chu(祝健芳)

Lecturer

Dong-Yin Wan(萬東茵) Qiu-Yan Yang(楊秋燕)Shu-Rong Lin(林淑容)Sing-Sia Lin(林杏霞) Jiao-Ren Cai(蔡教仁) Bing-Hui Huang(黃秉輝Yan-Dao Chen(陳延道)Mei-Kuan Chu(朱美冠)He-Zhen Cai(蔡和蓁)Li-Ren Fan(范力仁)

Department of Early Childhood Education

Full-time

teachers

Professor

Mei-Kuei Lu(盧美貴)(Chair Professor)

Associate Professor

Shen-Fei Chen(陳昇飛)(Chair)

Assistant Professor

Ni-Yen Lin(林妮燕)Mei-Hsiu Chuo(卓美秀)Shiao-Yuh Chou(周小玉)Julia Ho(何祖華) Yu-Ling Sabrina Lo(羅育齡) Huang Chiu Hua(黃秋華)Hui-Chun Lin(林慧君)

Part-time

teachers

Professor

Jing-ming Ju(朱經明)

Assistant Professor

郭木Sally M. Shen(沈妙玲)

Lecturer

Yu-Ying Xie(謝玉英)